Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Czytelni

REGULAMIN CZYTELNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA PRÓCHNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Regulamin Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług w Czytelni.
2.    Z Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
3.    W Czytelni obowiązują elementarne zasady dobrego zachowania w miejscach publicznych oraz zakaz palenia papierosów i spożywania posiłków.
4.    Z Czytelni nie mogą korzystać Czytelnicy będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz agresywni.
5.    W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Czytelni.

§ 2
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW W CZYTELNI

1.    W Czytelni korzystać można z książek i czasopism oraz zbiorów specjalnych. Bibliotekarz dyżurujący w Czytelni udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Czytelni oraz pomaga w doborze literatury.
2.    Przyniesione ze sobą książki i inne materiały biblioteczne Czytelnik zgłasza u dyżurującego bibliotekarza.
3.    Książki samodzielnie wybrane przez Czytelnika z księgozbioru podręcznego i regionalnego w wolnym dostępie do półek należy okazać dyżurującemu bibliotekarzowi.
4.    Z bieżących czasopism oraz czasopism znajdujących się w wolnym dostępie do półek Czytelnik może korzystać bez pośrednictwa bibliotekarza.
5.    Czasopisma archiwalne należy zamawiać u dyżurującego bibliotekarza. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dni i godzin składania zamówienia i może wynosić do 1. dnia roboczego.
6.    Korzystanie z zabytkowego zbioru starodruków, książek i czasopism XIX w. i I poł. XX w.
  6.1.    Ze względu na unikatowy charakter, dużą wartość historyczną i artystyczną zbioru można z niego korzystać wyłącznie na miejscu.
  6.2.    Zbiory zabytkowe udostępnia się tylko do celów badawczych po okazaniu stosownego zaświadczenia, dowodu tożsamości, wypi-saniu rewersu na konkretny tytuł oraz wpisaniu do ewidencji odwiedzin.
  6.3.    Każdorazowo zgodę na korzystanie ze starodruków wydaje Dyrektor Biblioteki.
  6.4.    Korzystanie z zabytkowego zbioru odbywa się zawsze po uzgodnieniu terminu, pod nadzorem wyznaczonego bibliotekarza w wyznaczonym miejscu Czytelni.
  6.5.    Zamówione zbiory zabytkowe Czytelnikowi podaje bibliotekarz.
  6.7.    Nie wykonuje się odbitek kserograficznych zbioru zabytkowego. W szczególnych przypadkach Dyrektor Biblioteki może wyrazić zgodę na wykonanie zdjęć aparatem cyfrowym Czytelnika bez lampy błyskowej.
7.    Dokumenty życia społecznego, ikonografię regionalną oraz wycinki prasowe podaje bibliotekarz na zamówienie Czytelnika.
8.    Korzystanie ze zbioru płyt analogowych odbywa się za zgodą bibliotekarza dyżurującego. Gramofon może być uruchomiony tylko przez bibliotekarza. Odsłuchu płyt można dokonywać wyłącznie przy pomocy słuchawek znajdujących się w Czytelni.
9.    Czytelnik może jednorazowo korzystać z dowolnej ilości książek lub czasopism i innych zbiorów.
10.    Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie książek lub innych materiałów bibliotecznych, z których chwilowo korzysta ktoś inny.
11.    Przed opuszczeniem Czytelni, Czytelnik zwraca książki i czasopisma archiwalne oraz zbiory specjalne bibliotekarzowi dyżurującemu.

§ 3
KORZYSTANIE Z KABINY PRACY INDYWIDUALNEJ

1.    W pomieszczeniach Czytelni udostępniana jest kabina pracy indywidualnej. Korzystanie z kabiny jest możliwe w godzinach otwarcia Czytelni.
2.    Kabina jest udostępniana Czytelnikom w miarę wolnych miejsc. Czytelnik może u dyżurującego bibliotekarza dokonać rezerwacji miejsca w kabinie.
3.    Klucz  do  kabiny  wydaje  dyżurujący  bibliotekarz.  Po zakończonej pracy klucz należy oddać bibliotekarzowi. Klucza  nie  można  udostępniać  innym  osobom.  W przypadku  zagubienia  klucza Czytelnik   ponosi   koszt   wykonania   jego   duplikatu.
4.    Biblioteka  nie  bierze odpowiedzialności  za  rzeczy  pozostawione  w  kabinie.  Czytelnik  przy  każdorazowym opuszczeniu kabiny powinien zamknąć ją na klucz.

§ 4
WYPOŻYCZENIA KRÓTKOTERMINOWE

1.    Wypożyczenia krótkoterminowe realizowane są jako:
    •    wypożyczenia krótkoterminowe zwykłe – na okres do 3. dni,
    •    wypożyczenia krótkoterminowe pilne – realizowane godzinę przed zamknięciem Czytelni z terminem zwrotu najpóźniej godzinę po otwarciu Czytelni kolejnego dnia roboczego.
2.    Wypożyczenia krótkoterminowe nie dotyczą wszystkich książek i czasopism znajdujących się w zbiorach Czytelni i są uzależnione
od wartości książki i aktualności czasopisma. Na wypożyczenie wybranego egzemplarza każdorazowo zgodę wyraża dyżurujący biblio-tekarz:
    •    wypożyczeniom krótkoterminowym zwykłym nie podlegają bieżące numery czasopism oraz książki, których tematyka jest przedmio-tem poszukiwań wielu Czytelników,
    •    wypożyczeniom krótkoterminowym zwykłym i pilnym nie podlegają książki, których wartość przekracza 100 PLN.
3.    Prawo do korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych mają wyłącznie Czytelnicy posiadający aktualną kartę biblioteczną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz uregulowane zobowiązania wobec Biblioteki.
4.    Dane osobowe Czytelników zbierane przez bibliotekarzy są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych oraz w celach związanych z ochroną zbiorów bibliotecznych.
5.    Przed wypożyczeniem książek i czasopism, Czytelnik zobowiązany jest do wypełnienia rewersu i okazania aktualnej karty bibliotecznej oraz ważnego dokumentu tożsamości. Karta biblioteczna pozostaje w depozycie u dyżurującego bibliotekarza.
6.    Czytelnik ma prawo do jednoczesnego wypożyczenia krótkoterminowego do 3. książek oraz 3. egzemplarzy czasopism z roku bieżą-cego.
7.    Wypożyczenia krótkoterminowe nie podlegają prolongacie.
8.    Zwroty książek i czasopism przyjmowane są wyłącznie w Czytelni.
9.    W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu zwrotu Czytelnik jest pozbawiony możliwości korzystania z wypożyczeń krótkoter-minowych w przyszłości.
10.    W przypadku zwrotu książek lub czasopism uszkodzonych Czytelnik zobowiązany jest do ich naprawy bądź odkupienia identycznego egzemplarza.
11.    W przypadku rażącego przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów, od Czytelnika będą pobierane kary pieniężne według obowiązującego cennika (Załącznik nr 1).
12.    W przypadku niezwrócenia wypożyczonych zbiorów sprawa będzie kierowana na drogę postępowania windykacyjnego.

§ 5
WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

1.    Na życzenie Czytelnika Biblioteka może sprowadzić materiały biblioteczne z różnych typów bibliotek w kraju.
2.    Zamawianie i realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się za pośrednictwem Czytelni. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest potwierdzenie braku poszukiwanych materiałów bibliotecznych w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz wypełnienie rewersu.
3.    Rewers wypełnia bibliotekarz na podstawie informacji przekazanych przez Czytelnika zamawiającego materiały z innej biblioteki.
4.    Materiały sprowadzone z innych bibliotek są udostępniane wyłącznie na miejscu w Czytelni przez okres 4. tygodni, chyba że biblioteka wypożyczająca określi inny termin zwrotu. Prolongatę tego okresu należy zgłosić na 7 dni przed upływem terminu zwrotu.
5.    Koszty związane ze sprowadzeniem i odesłaniem materiałów ponosi Czytelnik, według cennika opłat (Załącznik nr 1). Czytelnik, podpisując stosowne oświadczenie, ponosi koszty związane ze sprowadzeniem materiałów z innej biblioteki.
6.    Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi od 1. tygodnia do 1. miesiąca i jest uzależniony od biblioteki udostępniającej materiały biblioteczne. Wypożyczenia realizuje się przesyłkami poleconymi.
7.    Na specjalnie wydzielonym stanowisku Czytelnia oferuje bezpłatny dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Naukowych Academica.

§ 6
KOPIOWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1.    Kopiowanie fragmentów książek i czasopism, schematów, planów, map itp., może być dokonywane tylko w Czytelni i za zgodą biblio-tekarza. Odpłatność za usługę reguluje cennik opłat (Załącznik nr 1).
2.    Nie wykonuje się odbitek kserograficznych:
    •    książek i czasopism oraz innych publikacji wydanych do roku 1950,
    •    książek i czasopism oraz innych publikacji wydanych po 1950 r., znajdujących się w złym stanie zachowania lub nie nadających się z innych powodów do kserowania,
    •    druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych.
3.    Kserokopie wykonywane są w Czytelni w godzinach jej otwarcia. Ostanie zamówienie przyjmowane jest pół godziny przed zam-knięciem Biblioteki.
4.    Dyżurujący bibliotekarz może wyrazić zgodę na wykonanie pojedynczych skanów ze zbiorów Biblioteki w celach badawczych i edytorskich, w tym z:
    •    czasopism wydanych przed 1950 r.,
    •    czasopism wydanych po 1950 r. i o dużym stopniu zniszczenia,
    •    innych zbiorów bibliotecznych udostępnianych w Czytelni.
    Skany wykonywane są w Czytelni na stanowisku multimedialnym i podlegają opłacie według cennika (Załącznik nr 1).
5.    Dyżurujący bibliotekarz może wyrazić zgodę na wykonanie pojedynczych zdjęć materiałów bibliotecznych ze zbiorów Biblioteki w celach badawczych lub edytorskich przy użyciu aparatu cyfrowego czytelnika bez lampy błyskowej, w tym z:
    •    czasopism wydanych przed 1950 r.,
    •    czasopism wydanych po 1950 r. i o dużym stopniu zniszczenia lub nie nadających się do kserowania,
    •    innych zbiorów udostępnianych w Czytelni.
    Wykonywanie zdjęć aparatem cyfrowym nie może zakłócać warunków korzystania ze zbiorów innym Czytelnikom.
6.    Reprodukowanie zbiorów bibliotecznych dla celów komercyjnych wymaga każdorazowo zgody Dyrektora Biblioteki.

§ 7
POSZANOWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1.    Czytelnik jest obowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych oraz sprzętu będących własnością społeczną.
2.    Za uszkodzone zbiory biblioteczne oraz sprzęt Czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Kierownik Czytelni. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia zbiorów Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.