Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin wypożyczeń gier planszowych

OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych,
  zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zwanej dalej Biblioteką, przez osoby legitymujące się aktualną Kartą Czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, które ukończyły 16 lat. Osoby młodsze mogą dokonać wypożyczenia Gier jedynie za pisemną zgodą i na odpowiedzialność Rodzica/Opiekuna prawnego.
 2. Wypożyczanie i zwrot Gier odbywa się w siedzibie Biblioteki, bądź Filii, w zależności, gdzie zostały wypożyczone.
 3. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.
 4. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.
 5. Każda Gra zawiera specyfikację (na pudełku lub w instrukcji) zawierającą jej pełne wyposażenie.

 

WYPOŻYCZENIA

 1. Wypożyczeń Gier mogą dokonywać jedynie Czytelnicy posiadający aktualną Kartę Czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim, po wcześniejszym zapoznaniu się i pisemnym zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Wypożyczający ma mniej niż 16 lat wymagana jest pisemna zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego.
 2. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną, jeżeli dalsza część Regulaminu nie stanowi inaczej.
 3. Na każdą Grę wystawiany jest Rewers, na którym Czytelnik własnoręcznym podpisem poświadcza fakt wypożyczenia, upoważnienia oraz potwierdza, że otrzymał Grę zgodną ze specyfikacją i w dobrym stanie.
 4. Czytelnik/Rodzic/Opiekun prawny przed wypożyczeniem ma prawo dokonać przeglądu stanu ilościowego i jakościowego Gry w obecności pracownika Biblioteki. Wszelkie uwagi pracownik zapisuje na Rewersie.
 5. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo maksymalnie 2 gry.
 6. Okres wypożyczenia Gier wynosi maksymalnie 7 dni.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.
 8. Pracownik biblioteki może zastrzec krótszy czas na zwrot Gier.
 9. Nie ma możliwości prolongowania terminu zwrotu Gier.
 10. Bibliotekarz ma prawo odmówić Czytelnikowi wypożyczenia Gry w przypadku, gdy Wypożyczający notorycznie oddaje zdekompletowane/zniszczone  lub przetrzymuje Gry.
 11. W przypadku nieuregulowanych zaległości/zobowiązań względem Biblioteki wraz z Filią, wypożyczenie Gier jest niemożliwe.
 12. Część Gier wymaga wpłacenia kaucji (Gry z Grupy A) oraz wykupienia bezzwrotnego abonamentu rocznego (Gry z Grupy AB).  Wysokość ich określa Cennik.
 13. Gry wymagające wpłacenia kaucji oraz bezzwrotnego abonamentu rocznego oznaczone są dodatkowo na pudełku z Grą (odpowiednio litera A, AB).
 14. Kaucja zwracana jest w całości w przypadku terminowego zwrotu oraz, gdy pracownik przyjmujący zwrot nie ma zastrzeżeń odnośnie stanu i kompletności Gry.
 15. Zwrot kaucji może być pomniejszony o koszty naprawy, odkupienia brakujących elementów Gry lub przekroczenia terminu zwrotu (kwotę określa Cennik).

 

ZWROT

 1. Zwrot wypożyczonej Gry musi nastąpić do rąk pracownika Biblioteki.
  Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
  spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
 2. Braki bądź zniszczenia bezwzględnie należy zgłaszać przy zwrocie Gier.
 3. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry po 3-dniowej kwarantannie, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie. O ewentualnych brakach lub zniszczeniach Gry pracownik biblioteki informuje Czytelnika telefonicznie.
 4. Każda z kart będąca elementem Gry jest zabezpieczona koszulką na karty, a pionki i inne elementy zapakowane są w torebki strunowe. Każdy z tych elementów ochronnych jest niezbędny przy zwrocie.
 5. Za nie zwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera od Czytelnika karę w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki.
 6. Czytelnik/Rodzic/Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenie, zagubienie lub zdekompletowanie Gry.
 7. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do:
    b) uiszczenia opłaty, której wysokość określa aktualna cena odkupienia Gry wraz z kosztami przesyłki,

c) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry,

d) pokrycia kosztów odkupienia brakujących lub zniszczonych elementów.

Czytelnik/Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.

 1. Płatności dokonywać można jedynie w formie gotówkowej.
 2. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi/Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu pokwitowanie
 3. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki oraz Filii do czasu uregulowania należności.
 4. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.