Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia opublikowane przed 23 września 2020 r. na stronie nie posiadają treści alternatywnej (opisów).
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.
 • Wyrównanie tekstów od lewej do prawej.
 • Brak napisów w filmach stworzonych przed 23 września 2020 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Efigo Sp. z o.o..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aldona Kaczyńska.
 • E-mail: promocja@biblioteka.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 681 40 60

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Adama Próchnika
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 3
  97-300 Piotrków Trybunalski
 • E-mail: biblioteka@post.pl
 • Telefon: 44 681 40 60

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Istnieje możliwość wejścia do budynku z parteru (z poziomu 0).

Budynek biblioteki posiada strukturę piętrową. Istnieją schody oraz progi, które wymuszają pokonywanie ich w asyście dodatkowej osoby.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku mogą dostać się osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Istnieje wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ulicy głównej, przy której bezpośrednio leży budynek.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym dla osób niepełnosorawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.