Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy:

1. Na terenie naszego budynku oraz na terenie wokół budynku zainstalowaliśmy kamery wideo rejestrujące obraz w trybie ciągłym tj. 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku. W ten sposób chronimy Państwa oraz inne osoby w tym dzieci, na wypadek zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo.
2. Wchodząc na teren budynku oraz wokół budynku zgadza się Pani/Pan na rejestrację wizerunku.
3. Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 97-300 Piotrków Trybunalski.
4. Jedynym celem, dla którego zbudowaliśmy, system monitoringu wizyjnego jest rejestrowanie zdarzeń dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
5. Zarejestrowane dane będą przetwarzane w celu wykazania konkretnych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo.
6. Zarejestrowane dane będę przekazywane na wniosek upoważnionych służb między innymi: stron zdarzenia, Policji, Sądów, Prokuratur, Straży Pożarnej tylko w uzasadnionych przypadkach.
7. Nasi pracownicy lub pracownicy organizacji, z którymi współpracujemy nie będą przeglądali zarejestrowanego materiału wideo, chyba że zajdzie taka konieczność.
8. Zarejestrowany materiał wideo będzie przechowywany przez 90 dni. Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane.
9. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy prawa, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e) RODO).
10. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
 a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 b. uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych,
 c. usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 d. ograniczenia przetwarzania danych,
 e. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych następuje w ramach sprawowania władzy publicznej.
11. Jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możliwe jest złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Zanim Pani/Pan złoży skargę zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pan Marcin Tynda na adres poczty elektronicznej iod@efigo.pl.

 


 

Mediateka 800-lecia

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Ikona facebook-a.   Ikona twitter-a.   Ikona instagram-a.   Ikona youtube-a.   Ikona tiktok-a.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardodowego      biblioteka narodowa      Instytut książki      Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa       politechnika częstochowska    centrum nauki kopernik    Link do depozytu bibliotecznego.        Link do stowarzyszenia SPIN      Link do Polskiego Związku Bibliotek.