Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych

 1. Wypożyczenia czytnika książek elektronicznych (e-booków) w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 (Mediateka 800-lecia) mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają ważną kartę Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim i nie mają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
 2. Czytelnik może wypożyczyć czytnik e-book tylko osobiście.
 3. Czytelnik może wypożyczyć jeden czytnik na okres miesiąca z możliwością trzykrotnego przedłużenia terminu zwrotu o kolejny miesiąc, o ile nie został zamówiony przez innego Czytelnika.
 4. Warunkiem wypożyczenia czytnika jest wniesienie kaucji zwrotnej w wysokości 250,00 zł. Warunkiem zwrotu kaucji jest przedstawienie dowodu jej wpłaty.
 5. Przy wypożyczaniu e-czytników korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (u dyżurującego bibliotekarza).
 6. Oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Biblioteki i czytelnika.  W momencie zwrotu czytnika i po sprawdzeniu jego stanu technicznego przez bibliotekarza, Czytelnik otrzymuje pisemne potwierdzenie zwrotu.
 7. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan czytnika przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 8. Czytelnik wypożyczający e-czytnik nie może usuwać jego zawartości oraz ingerować w oprogramowanie czytnika.
 9. Użytkownik ma prawo korzystać z bibliotecznego czytnika i wgranych na nim plików tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności użytkownik nie jest uprawniony do:
 • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytnika i wgranych na nim e-booków w całości lub we fragmentach,
 • modyfikowania treści e-booków,
 • komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania ich do sieci internetowych,
 • udostępniania czytnika e-booków innym osobom.
 1. Użytkownik może wgrać do pamięci e-czytnika dowolne e-booki zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych im na to pozwoleń i licencji. W chwili zwrotu urządzenia do Biblioteki, wszystkie wgrane przez Użytkownika pliki muszą być usunięte z czytnika bez naruszenia kompletu książek wgranych wcześniej przez Bibliotekę.
 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytnikach przez użytkowników.
 3. Za przetrzymanie czytnika ponad ustalony termin MBP pobiera opłaty w kwocie 2,00 zł za każdy dzień po terminie zwrotu.
 4. Zwrotu wypożyczonego czytnika może dokonać wyłącznie Użytkownik, który go wypożyczył. Kaucja za czytnik może być zwrócona wyłącznie Użytkownikowi, który ją wniósł.
 5. Przed zwrotem e-czytnika Użytkownik  musi usunąć z pamięci wszystkie wgrane przez siebie pliki i oddać go wraz z akcesoriami w stanie takim, w jakim go wypożyczał.
 6. Przy zwrocie e-czytnika bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzić jego stan fizyczny oraz historię otwartych dokumentów, jak również to, czy całość wypożyczonego zestawu jest kompletna.
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia, czy niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia z innych przyczyn  użytkownik zobowiązuje się zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości:
 • 500,00 zł za czytnik,
 • 20,00 zł za pokrowiec,
 • 10,00 zł za kabel kompatybilny z czytnikiem.
 1. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika, Użytkownik zobowiązuje się pokryć koszty jego naprawy, a w przypadku niemożności jej dokonania – do zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w punkcie 16.
 2. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w punktach: 16, 17 powinny zostać uregulowane w dniu zwrotu a w przypadku zagubienia lub zniszczenia najpóźniej po upływie terminu wypożyczenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.