Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA PRÓCHNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 1
ZASADY REJESTRACJI CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI

1.    Z wszystkich Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika mogą korzystać mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, powiatu piotrkowskiego i województwa łódzkiego oraz studenci piotrkowskich uczelni, z którymi Biblioteka podpisała stosowne porozumienie. Korzystanie ze zbiorów Wypożyczalni jest bezpłatne. Czytelnicy spoza województwa łódzkiego oraz osoby czasowo zameldowane w Piotrkowie Trybunalskim i turyści mogą korzystać ze zbiorów Wypożyczalni na miejscu w Czytelni lub po wpłaceniu kaucji.
2.    Wysokość pobieranej kaucji określona jest w aktualnym Cenniku Miejskiej Biblioteki Publicznej - załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Czytelnik otrzymuje pokwitowanie potwierdzające wpłatę kaucji.
3.    Kaucja zwracana jest czytelnikowi w całości, jeżeli rozliczy się ze wszystkich książek i ewentualnych opłat.
4.    Po roku od zaprzestania korzystania przez Czytelnika z Wypożyczalni, nieodebrana przez niego kaucja przechodzi na rzecz Biblioteki
i przeznaczona zostaje na zakup nowych książek.
5.    Osoby nie posiadające żadnego zameldowania mogą korzystać z księgozbioru Wypożyczalni po wpłaceniu kaucji lub na miejscu w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej.
6.    Przy zapisie zgłaszający powinien:
• okazać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz podać aktualny adres zameldowania;
• poświadczyć podpisem prawidłowość danych i zobowiązać się do przestrzegania Regulaminu;
• wykupić kartę biblioteczną, która upoważnia Czytelnika do korzystania ze wszystkich Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Piotrkowie Trybunalskim;
• wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
7.    Biblioteka oferuje usługę zdalnego zapisu, który uprawnia do korzystania z usług rezerwacji i zamówień. Wypożyczanie zbiorów może nastąpić dopiero po osobistym potwierdzeniu elektronicznej rejestracji w ciągu 2 tygodni od momentu zarejestrowania konta.
Nie dotrzymanie terminu skutkuje likwidacją konta.
8.    Niepełnoletniego Czytelnika zapisują oraz odpowiadają za niego rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód tożsa-mości jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, a w przypadku uczniów także legitymacja szkolna;
9.    Dzieci i młodzież do 15. roku życia korzystają ze zniżkowych opłat za kartę biblioteczną – opłata według obowiązującego Cennika.
10.    Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych zawartych w karcie zapisu.
11.    W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Wypożyczalni.
12.   Czytelnik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty i jest zobowiązany do jej ochrony przed zagubieniem lub zniszczeniem. Zagubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
13.    Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.

§ 2
WYPOŻYCZENIA

1.    Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć łącznie 20 książek bez względu na ich lokalizację (Mediateka 800-lecia, Filia nr 1, Filia nr 2), natomiast Czytelnicy spoza województwa łódzkiego po wpłaceniu kaucji – 2 tytuły.
2.    Podstawą do wypożyczenia książki jest karta biblioteczna czytelnie podpisana przez właściciela bądź opiekuna prawnego.
3.   Książki wypożycza się na miesiąc za okazaniem karty bibliotecznej lub numeru karty bibliotecznej wyświetlanego na własnym urzą-dzeniu mobilnym (numer dostępny po zalogowaniu się na konto Czytelnika w katalogu on-line Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim). Termin zwrotu wypożyczonej pozycji można prolongować telefonicznie oraz drogą elektroniczną - adresy poczty elektronicznej dostępne są w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Samodzielna prolongata przez Czytelnika możliwa jest z poziomu katalogu on-line na 7 dni przed upłynięciem ostatniej wyznaczonej daty zwrotu. Uruchomienie tej funkcji jest możliwe, gdy:
    • książki nie są przetrzymane,
    • książki nie są zamówione przez innych czytelników.
    Czytelnik może samodzielnie prolongować książki nie więcej niż 3 razy (do 3 miesięcy).
4.    Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
5.    Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w § 2 pkt 3, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną publikację przez innych Czytelników.
6.    W przypadku, gdy Biblioteka nie posiada w zbiorach książki potrzebnej Czytelnikowi, istnieje możliwość sprowadzenia danego tytułu w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych; koszty sprowadzenia książki ponosi Czytelnik – opłata według obowiązującego Cennika.
7.    Materiały sprowadzone przez wypożyczenia międzybiblioteczne udostępniane są tylko na miejscu w Czytelni.
8.    Bibliotekarze na zamówienie Czytelników drukują stan ich konta i historię wypożyczeń oraz zestawienia bibliograficzne na wybrane tematy i zagadnienia w oparciu o katalogi MBP - opłata według obowiązującego Cennika.
9.    W razie braku książki w danej Wypożyczalni, Czytelnik może otrzymać informację, w której agendzie MBP znajduje się poszukiwana książka.
10.  Jeżeli Czytelnik zwleka ze zwrotem materiałów bibliotecznych lub uiszczeniem należnych opłat – Biblioteka wstrzymuje dalsze wypożyczenia oraz może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
11.   W Wypożyczalniach MBP Czytelnicy mogą zamówić aktualnie wypożyczone materiały biblioteczne lub rezerwować dostępne materiały biblioteczne telefonicznie/e-mailowo.
12.   W przypadku rezerwacji dokonywanych w godzinach otwarcia placówki, w agendach Biblioteki, które oferują wolny dostęp do zbiorów, pierwszeństwo mają Czytelnicy korzystający w tym czasie z wolnego dostępu. Materiały biblioteczne zarezerwowane w poszczególnych agendach oczekują na odbiór przez 7 dni.
13.    Czytelnik ma obowiązek poinformowania (telefonicznie lub e-mailowo lub anulować rezerwację poprzez zalogowanie się na własne konto w katalogu on-line) o rezygnacji z zarezerwowanych książek.
14.    Dyżurujący bibliotekarze wyjaśniają Czytelnikom, w jaki sposób korzystać z Biblioteki oraz udzielają pomocy w odnalezieniu potrze-bnych publikacji w zbiorach bibliotecznych.
15.    Pracownicy udzielają informacji o materiałach bibliotecznych znajdujących się w agendach, a w przypadku braku poszukiwanych tytułów, informują, w której bibliotece można je znaleźć.
§ 3
PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1.    Za przetrzymywanie wypożyczonej książki ponad termin określony w § 2 pkt 3 Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z naliczeniem w systemie komputerowym. Czytelnik otrzymuje paragon z kasy fiskalnej potwierdzający wpłatę – zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
2.    Biblioteka zastrzega sobie zmianę wysokości opłat za przetrzymywanie książek.
3.    Biblioteka stosuje upomnienia: ustne, pocztowe, telefoniczne oraz drogą elektroniczną.
4.    Biblioteka ma prawo pobierać kary od Czytelników uchylających się od zwrotu książek bez wysyłania upomnień pocztowych.
5.    Za wysyłane upomnienia pocztowe Biblioteka pobiera opłaty – zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
6.    Jeżeli Czytelnik nie zwraca książek w terminie lub odmawia uiszczenia opłat za ich przetrzymywanie, Biblioteka może dochodzić swoich praw na drodze prawnej.

§ 4
WYPOŻYCZENIA NA NOŚNIKACH ELEKTRONICZNYCH

1.    Ze zbiorów audiobooków mogą korzystać osoby będące zarejestrowanymi Użytkownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej.
2.    Jednorazowo można wypożyczać 5 tytułów na miesiąc.
3.    Przy zwrocie płyt do Wypożyczalni Czytelnik powinien poinformować bibliotekarza o ewentualnych uszkodzeniach audiobooków.
4.    Koszty za zniszczenie płyt pokrywa Użytkownik.
5.    Jeżeli zniszczeniu ulegnie jedna z płyt będących częścią kompletu składającego się na dany tytuł – Użytkownik ponosi koszty całego zestawu.
6.    W pozostałych punktach zastosowanie ma Regulamin Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 5
POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1.    Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych i urządzeń będących własnością Biblioteki. Wszelkie ich uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi przed wypożyczeniem.
2.    Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów i urządzeń odpowiada Użytkownik. W przypadku osób nie-pełnoletnich odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni.
3.    Niezwrócenie, zagubienie, uszkodzenie materiałów bibliotecznych zobowiązuje Czytelnika do naprawienia wyrządzonej szkody
w jednej z następujących form:
    •    dostarczyć książkę tego samego autora, o tym samym tytule i najnowszej dacie wydania;
    •    dostarczyć po uzgodnieniu z bibliotekarzem publikację o innym tytule z tej samej dziedziny wiedzy lub innej przydatnej dla Biblioteki;
    •    uiścić opłatę, której wysokość ustala dyżurujący bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości książki na rynku;
    •    uiścić opłatę za chip elektroniczny w przypadku jego uszkodzenia lub likwidacji książki, która chip zawiera – opłata zgodna z obowią-zującym Cennikiem.
4.    Stopień zużycia materiałów bibliotecznych nie ma wpływu na wysokość ustalonego odszkodowania.
5.    Każdorazowo decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Wypożyczalni.
6.    Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych Biblioteka wydaje pokwitowanie.

§ 6
KORZYSTANIE Z WRZUTNI

1.    Wrzutnia służy do zwracania książek wypożyczonych z Mediateki 800-lecia, zwłaszcza w dniach i godzinach, gdy Biblioteka jest nieczynna.
2.    Użytkownik zobowiązany jest do delikatnego wkładania książek do wrzutni. Książki należy wkładać pojedynczo.
3.    Wrzutnia dostępna jest przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
4.    Materiały biblioteczne zwrócone z wykorzystaniem wrzutni są automatycznie zdejmowane z konta Czytelnika. Użytkownik jest zo-bowiązany sprawdzić stan swojego konta po skorzystaniu z wrzutni.
5.    Książki wypożyczone przed 01.05.2018 r. mogą być nieprzystosowane do zwrotu poprzez wrzutnię. W takim przypadku prosimy o zwrot bezpośrednio u bibliotekarza w Wypożyczalni.
6.    W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.
7.    Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich innych przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi.
8.    Stanowisko wrzutni jest monitorowane.
9.    Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.
10.   Zwrot książek przetrzymanych powoduje wstrzymanie dalszego naliczania kary, ale nie zwalnia z obowiązku uregulowania należności dotąd naliczonych. Należności regulujemy u bibliotekarza w Wypożyczalni.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3.
2.    Dane osobowe Czytelników gromadzone i przechowywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
3.    Podanie danych osobowych do karty zapisu i potwierdzenie ich własnoręcznym podpisem jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych.
4.    Podpisując zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt 2.
5.    Po upływie 3 lat od zaprzestania korzystania z usług Biblioteki konto czytelnika zostanie zlikwidowane, a dane osoby usunięte z bazy danych i kartoteki. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy Czytelnik nie ma na koncie żadnych zaległości.

§ 8
PRZEPISY PORZĄDKOWE

1.    W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających, jazdy na deskorolkach, wrotkach i hulajnogach, wprowadzania rowerów oraz zwierząt oprócz psów przewodników.
2.    Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszający powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowujący się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegający podstawowych zasad higieny może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z materiałów i usług Biblioteki.
3.    Dyrektor ma prawo zamknąć lub ograniczyć godziny pracy Biblioteki z powodu awarii, remontu, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn, a informacja w takich przypadkach podawana jest do wiadomości we właściwej siedzibie oraz na stronie internetowej Biblioteki.

§9
PRZEPISY KOŃCOWE

1.    Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozba-wiony prawa do korzystania ze zbiorów MBP i podległych placówek:
     • decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki;
     • sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Biblioteki lub osoba zastępująca Dyrektora, a podczas ich nieobecności Kierownik danej Wypożyczalni;
2.    Czytelnik podpisując zobowiązanie o przestrzeganiu Regulaminu przyjmuje jednocześnie do wiadomości konsekwencje odszkodo-wawcze wobec Biblioteki.
3.    Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
         Nr 1 - Cennik usług i opłat;
         Nr 2 - Informacje dotyczące danych kontaktowych poszczególnych Wypożyczalni.


ZAŁĄCZNIK NR 1
CENNIK USŁUG I OPŁAT DZIAŁÓW UDOSTĘPNIANIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM:
    

1.    Karta biblioteczna:  
 • dorośli i młodzież od lat 15 12,00
 • dzieci i młodzież do lat 15 6,00
 • duplikat 15,00
2.     Opłata za  chip elektroniczny 1,60
3.     Opłata za każdy miesiąc przekroczenia terminu zwrotu 1. egzemplarza  książki i/ lub innych zbiorów 1,50
4.     Opłata za monity pocztowe:    
 I monit 5,00
 II monit  10,00
 III monit  15,00  
5.     Wydruk stanu konta lub historii wypożyczeń czytelnika (koszt wydruku 1 strony)  0,50
6.     Kaucja zwrotna  100,00

   
ZAŁĄCZNIK NR 2
DANE KONTAKTOWE POSZCZEGÓLNYCH AGEND:

Dział Udostępniania Zbiorów
wypozyczalnia@biblioteka.piotrkow.pl
tel.: 44 681-40-60
        
Filia nr 1
Filia1@biblioteka.piotrkow.pl
Tel.: 44 647-27-64