Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REGULAMIN PARKINGU PODZIEMNEGO

 1. Teren parkingu stanowi integralną część Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim - Mediateki 800-lecia, zwanej dalej biblioteką.
 2. Parkingiem zarządza Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim - Mediateka 800-lecia, zwana dalej Zarządcą.
 3. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Parking przeznaczony jest do parkowania samochodów osobowych użytkowników biblioteki.
 5. Parking jest niestrzeżony, bezpłatny i monitorowany.
 6. Z parkingu można korzystać od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00. Wszystkie pojazdy winny opuścić parking najpóźniej do godz. 20.00. O godzinie 20.05 zamykana jest brama wjazdowa na parking.
 7. Z chwilą wjazdu na parking korzystający wyraża zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku oraz pojazdu przez system monitoringu w celu udostępnienia ich organom porządku publicznego.
 8. W przypadku imprez organizowanych w bibliotece Zarządca może zmienić godziny otwarcia parkingu.
 9. Teren parkingu objęty jest strefą ruchu, w której obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym. Niezależnie od powyższego korzystający z parkingu zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników obsługi zatrudnionych przez bibliotekę.
 10. Parkowanie pojazdów jest dozwolone jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
 11. Przebywanie na parkingu jest dozwolone tylko i wyłącznie w związku z parkowaniem pojazdów w celu skorzystania z usług biblioteki. W związku z powyższym zakazane jest wchodzenie do biblioteki przez bramę wjazdową/wyjazdową do parkingu.
 12. Jeżeli użytkownik pojazdu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie parkingu, zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami parkingowymi obsługa biblioteki jest uprawniona do zlecenia odholowania pojazdu na koszt użytkownika pojazdu.
 13. Na parking mogą wjeżdżać pojazdy o wysokości maksymalnej: 1,9 metra.
 14. Przebywając na terenie parkingu, kierowca każdego pojazdu zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 20 km/h.
 15. Obowiązuje zakaz wjazdu dla samochodów z instalacją LPG.
 16. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz drodze wjazdowej i wyjazdowej na parking zabrania się:
  • 16.1  ustawiania pojazdów i rowerów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
  • 16.2 pozostawiania pojazdów na ciągach komunikacyjnych, drogach pożarowych, przy ścianach, drzwiach ewakuacyjnych, przejściach dla pieszych oraz przed wejściem do biblioteki;
  • 16.3 pozostawiania pojazdów na parkingu poza godzinami otwarcia biblioteki;
  • 16.4 wykonywania na terenie parkingu jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdów: mycia i sprzątania wnętrz pojazdów, jak również wymian wszelkich płynów eksploatacyjnych mogących zanieczyścić teren parkingu;
  • 16.5 pozostawiania na terenie parkingu samodzielnych przyczep, w szczególności mobilnych tablic reklamowych;
  • 16.6 palenia tytoniu, spożywania alkoholu i narkotyków, używania ognia oraz przeprowadzania prób silników;
  • 16.7 zaśmiecania i dewastacji parkingu;
  • 16.8 pozostawiania w pojeździe bez opieki dzieci lub zwierząt;
  • 16.9 prowadzenia działalności gospodarczej, reklamowania (w tym rozdawania ulotek, rozwieszania ogłoszeń) lub agitowania bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy parkingu;
  • 16.10 organizowania wszelkiego typu zgromadzeń, manifestacji, występów muzycznych itp.;
  • 16.11 tankowania pojazdów;
  • 16.12 magazynowania paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
  • 16.13 pozostawiania pojazdów z uruchomionym silnikiem.
 17. W razie nieprzestrzegania przez użytkownika pojazdu któregokolwiek zakazu wskazanego w punkcie 16, Zarządca parkingu jest uprawniony do zlecenia odholowania danego pojazdu na koszt i ryzyko jego użytkownika lub do skorzystania z prawa określonego w punkcie 18 poniżej.
 18. O każdym przypadku nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego Regulaminu, spełniającym znamiona czynu zabronionego, Zarządca parkingu uprawniony jest zawiadomić właściwe organy ścigania.
 19. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:
  • 19.1 zapoznania się z przepisami niniejszego Regulaminu;
  • 19.2 przestrzegania i realizowania poleceń porządkowych pracowników biblioteki;
  • 19.3 przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ppoż. i sanitarnych;
  • 19.4 zachowania na terenie parkingu czystości.
 20. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy, użytkownikom innych pojazdów oraz innym osobom korzystającym z parkingu w związku z poruszaniem się lub pozostawieniem pojazdu na terenie parkingu lub w związku z zanieczyszczeniami parkingu.
 21. Wszelkie uszkodzenia pojazdów należy zgłaszać policji oraz pracownikom Ochrony przed opuszczeniem parkingu.
 22. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w tych pojazdach, jak też poza nimi.
 23. Dzieci mogą przebywać na terenie parkingu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

ZAŁĄCZNIKI:


 

Mediateka 800-lecia

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Ikona facebook-a.   Ikona twitter-a.   Ikona instagram-a.   Ikona youtube-a.   Ikona tiktok-a.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardodowego      biblioteka narodowa      Instytut książki      Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa       politechnika częstochowska    centrum nauki kopernik    Link do depozytu bibliotecznego.        Link do stowarzyszenia SPIN      Link do Polskiego Związku Bibliotek.