Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin ogólny strefy gier

1. Warunkiem koniecznym korzystania ze Strefy gier jest zapoznanie się i sto-sowanie do obowiązującego Regulaminu.

2. Odpowiedzialnośćzaosobęniepełnoletnią,korzystającązeStrefygier w pełni ponosi Rodzic lub Opiekun prawny.

3.  Strefa gier obejmuje:
I.  Stanowiska gamingowe
II.  Stanowiska internetowe
III. Stanowisko z konsolą Play Station 4 i Goglami VR
IV.  Przestrzeń gier planszowych

4. Dokładne zasady korzystania z poszczególnych podstref określają przypisane im Regulaminy.

5. Ze Strefy gier mogą korzystać Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, posiadający oraz okazujący się aktualną kartą biblioteczną.

6. Nad Strefą opiekę sprawuje dyżurujący pracownik MBP.

7. Należybezwzględniestosowaćsiędopoleceńdyżurującegopracownika MBP.

8. Czytelnikom nie wolno:
• wnosić do Strefy jedzenia, picia oraz odzieży wierzchniej,
• samodzielnie włączać i wyłączać komputerów, konsoli Play Station 4 oraz Gogli VR,
• zmieniaćustawień,przenosićlubusuwaćplikówifolderówsystemo-wych,
• samodzielnie pobierać i instalować oprogramowań i gier,
• oglądać plików o treści naruszającej prawo oraz sprzecznej z ogólnie przy-jętymi normami moralnymi i społecznymi.

9. Należy niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu pracownikowi MBP zauważone usterki lub nieprawidłowości w działaniu sprzętów.

10. Po zakończeniu korzystania Czytelnik ma obowiązek zgłosić ten fakt dyżu-rującemu pracownikowi MBP oraz uporządkować stanowisko i przestrzeń, z której korzystał.

11. Korzystanie ze Strefy gier jest bezpłatne.

12. UżytkowniknieprzestrzegającyzasadRegulaminumożebyćtymczasowo lub na stałe pozbawiony możliwości korzystania ze Strefy gier.