Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin korzystania z wystaw edukacyjnych w czasach pandemii

1. Wystawy edukacyjne znajdują się na terenie miejskiej bibliotekipublicznej im. Adama Próchnikaw Piotrkowie Trybunalskim, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, zwanej dalej MBP.

2. Na terenie MBPobowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do biblioteki.

3. Do jednorazowego wstępu na wystawy edukacyjne upoważnia bilet (paragon) zakupiony w punkcie sprzedaży biletów w MBP.

4. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

5. Sprzedaż biletów prowadzona jest od poniedziałku do soboty w godz.: 8:00-18:00.

6. Cena biletu wynosi: normalny 10,00 zł, ulgowy 7,00 zł.

7. Bilet wstępu lub inną formę potwierdzenia jego zakupu, należy zachować do kontroli.

8. Zwrotu zakupionego biletu można dokonać w dniu jego zakupu do godz. 20:00. Warunkiem dokonania zwrotu jest okazanie niewykorzystanego biletu i paragonu.

9. Osoby posiadające bilet wstępu na wystawy edukacyjne mogą poruszać się po MBPjedynie wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym, prowadzącym bezpośrednio na wystawy edukacyjne.

10. Po zakończeniu zwiedzania teren wystaw edukacyjnych należy opuścić wyznaczonym specjalnie w tym celu ciągiem komunikacyjnym.

11. Odstęp między zwiedzającymi wystawy edukacyjne nie może być mniejszy niż 2 m.

12. Grupy zorganizowane, które wyrażają chęć zwiedzenia wystaw, są zobowiązane do wysłania zgłoszenia na adres: edukacja@biblioteka.piotrkow.pl, minimum 5 dni wcześniej przed planowanym zwiedzaniem. Osoby indywidualne proszone są o wcześniejszą rezerwację telefoniczną pod numerem 502-419-334. Pierwszeństwo zwiedzania mają odwiedzający posiadający rezerwację.

13. Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany do sprawowania opieki nad grupą podczas całego pobytu na terenie MBP, w tym także na terenie wystaw.

14. Godziny otwarcia Wystaw Edukacyjnych:dla klientów indywidualnych:Poniedziałek Piątek 11:00-19:00; Sobota 9:00-19:00.dlagrup zorganizowanych:Poniedziałek -Piątek 8:00-19:00; Sobota 9:00-19:00. Ostatnie wejście o godz. 18:00.

15. Szacowany czas zwiedzania wystaw edukacyjnych to 1 godzina.

16. Dzieci w wieku do 3 lat mogą wejść bezpłatnie.

17. Osoby niepełnoletnie do 12 lat mogą przebywać na terenie wystaw edukacyjnych wyłącznie pod opieką osób dorosłych (rodzica, rodziców, opiekunów prawnych, i/lub osób trzecich sprawujących nadzór nad nieletnimi), które biorą na siebie odpowiedzialność za podopiecznych.

18. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników MBP.

19. Każdy eksponat wyposażony jest w opis z instrukcją, do której należy się stosować.

20. Na terenie wystaw edukacyjnych obowiązuje zakaz biegania.

21. Na całym terenie wystawienniczym obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszeniai spożywania jedzenia oraz napojów.

22. Fotografowanie i filmowanie wystaw edukacyjnych jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych zwiedzającego. Wykorzystanie filmów lub/i zdjęćdo innych celów (np. Publikacji)jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody MBP.

23. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania eksponatów odpowiedzialność materialną ponosi zwiedzający, a w przypadku osób nieletnich rodzic lub opiekun. Wysokość roszczenia wobec sprawcy uszkodzenia określa MBP, na podstawie kosztu przywrócenia stanowiska do pełnej sprawności.

24. Zabrania się przebywania na terenie wystaw osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzających i eksponatów, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

25. MBPnie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody niemajątkowe na osobie i na osobach trzecich oraz majątkowe wyrządzone przez zwiedzającego.

26. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia wystaw należyniezwłocznie zgłaszać pracownikom obsługi.

27. MBPzastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia wstępu, gdy na wystawie jest komplet zwiedzających.

28. MBPzastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii. Sytuacja, w której następuje wyłączenie fragmentu wystawy nie stanowi podstawy do zwrotu części lub całości opłaty za bilet.

29. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszego regulaminu stanowi podstawę do usunięcia zwiedzającego z terenu wystawedukacyjnych bez prawa do zwrotu należności za bilet.