Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Kina Piksel

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu towarów oraz realizacji usług w Kinie Piksel mieszczącym się w Mediatece 800-lecia, znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury dla Miasta Piotrków Trybunalski z numerem 2, posiadająca NIP 7712349820.
 2. Zakupienie biletu wstępu do Kina Piksel jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 3. Wejście do sali kinowej możliwe jest po okazaniu ważnego biletu wstępu. Bilet jest ważny jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę.
 4. Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie tylko jedną osobę.
 5. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki został zakupiony.
 6. Osoby sprawdzające bilety i wpuszczające na salę mogą poprosić o okazanie dokumentu uprawniającego do ulgi (bilet ulgowy). Okazanie dokumentu ma na celu wyłącznie potwierdzenie uprawniania osoby do otrzymanej ulgi. Brak stosownego dokumentu bądź odmowa jego okazania może skutkować niezrealizowaniem usługi, tj. odmową wpuszczenia na salę kinową.
 7. Kategoria wiekowa danego filmu jest ustalana przez jego Dystrybutora i Kino Piksel nie ma na tę decyzję wpływu. Obowiązkiem rodziców i opiekunów przed zakupem biletu dla osoby niepełnoletniej jest sprawdzenie kategorii wiekowej danego filmu oraz opisu filmu.
 8. W przypadku filmów posiadających ograniczenia wiekowe, obsługa Kina Piksel przy sprzedaży biletu może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek. Brak lub odmowa okazania takiego dokumentu może skutkować odmową sprzedaży biletu. Obsługa Kina może również odmówić wpuszczenia na salę osoby z zakupionym biletem, wobec której stwierdzi na postawie okazanego dokumentu, iż nie spełnia ona wymagań kategorii wiekowej lub gdy osoba ta nie posiada bądź odmówi okazania stosownego dokumentu, chyba że rodzic lub prawny opiekun osobiście wyrazi zgodę na wejście podopiecznego na salę kinową. Okazanie dokumentu, o którym mowa wcześniej ma na celu wyłącznie potwierdzenie, czy osoba spełnia wymagania dotyczące kategorii wiekowej.
 9. Po wejściu na widownię należy zająć miejsce według pierwszeństwa lub według wskazania obsługi Kina Piksel. Widzowie wchodzący na seans spóźnieni po zakończeniu emisji reklam i zwiastunów filmowych oraz całkowitym wygaszeniu świateł, proszeni są o zajmowanie miejsc wskazanych przez obsługę Kina Piksel.
 10. 1Za osoby małoletnie, przebywające na terenie Kina Piksel odpowiedzialność, w tym również materialną, ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 11. Na całym terenie Kina Piksel obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania tzw. e-papierosów i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.
 12. Na terenie Kina Piksel obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu.
 13. Na terenie Kina Piksel obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania produktów spożywczych.
 14. Zabronione jest wprowadzanie na teren Kina Piksel zwierząt (wyjątek stanowią psy w charakterze przewodników osób z niepełnosprawnościami) a także wnoszenie broni, przedmiotów i substancji niebezpiecznych, laserów, materiałów łatwopalnych, żrących lub odurzających.
 15. Osoby uciążliwe lub będące pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających mogą zostać nie wpuszczone na teren Kina Piksel bądź wyproszone z projekcji. Kino może z ww. przyczyn odmówić także sprzedania biletu.
 16. W sali projekcyjnej w trakcie seansu obowiązuje całkowity zakaz rejestracji obrazu i dźwięku, zgodnie z zapisami Ustawy o Prawach Autorskich. Każde ujawnione złamanie tego zakazu będzie zgłaszane organom ścigania.
 17. Osoby uczestniczące w seansie filmowym zobowiązane są do wyłączenia na czas jego trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
 18. Na terenie Kina Piksel zabronione jest prowadzenie akwizycji, handlu i żebractwa.
 19. Osoby, których zachowanie zakłóca porządek Kina Piksel lub odbiór seansu pozostałym widzom a także osoby zachowujące się sprzecznie z postanowieniami pkt. 10-17 Regulaminu mogą zostać wezwane przez obsługę Kina Piksel do zaniechania ww. działań, zaś w przypadku braku odpowiedniej reakcji, mogą być wyproszone z Kina Piksel przez obsługę. W tym przypadku nie przysługuje tym osobom prawo do zwrotu biletu.
 20. Rzeczy znalezione lub porzucone w kinie będą przekazywane obsłudze do odebrania do 30 dni od znalezienia.
 21. Wyjście ewakuacyjne Kina Piksel służy wyłącznie sytuacjom szczególnym na podstawie odrębnych przepisów.


Rezerwacja miejsc, cennik i zakup biletów

 1. Kasa biletowa Kina Piksel na terenie Mediateki 800-lecia może prowadzić sprzedaż, przedsprzedaż i rezerwację biletów z wyprzedzeniem do 7 dni przed planowanym seansem i czynna jest do 15 minut przed danym seansem.
 2. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio w kasie Kina Piksel, lub za pośrednictwem strony internetowej: bilety.biblioteka.piotrkow.pl.
 3. Bilet zarezerwowany należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu. Rezerwacje nieodebrane po tym czasie będą anulowane.
 4. Cennik danego filmu dostępny jest na stronie bilety.biblioteka.piotrkow.pl.
 5. Usługa zakupu biletów przez Internet tzw. Eurobilet jest możliwa na stronie Mediateki 800-lecia, posiada własny regulamin dostępny na stronie internetowej: www.biblioteka.piotrkow.pl.
 6. W przypadku zakupu biletów zarezerwowanych za pośrednictwem strony internetowej obowiązuje cennik biletów konkretnej projekcji, na którą dokonano rezerwacji.
 7. Bilety sprzedawane są wg cennika biletów obowiązującego w Kinie Piksel. Na wybrane seanse mogą obowiązywać ceny specjalne. Informacja dotycząca seansów, na które obowiązują ceny specjalne dostępna będzie w kasie Mediateki 800-lecia oraz na stronie internetowej: bilety.biblioteka.piotrkow.pl
 8. Bilet ulgowy przysługuje młodzieży i studentom uczącym się do 26 roku życia (za okazaniem legitymacji uczniowskiej lub studenckiej). Przy zakupie biletów ulgowych nie są honorowane karty Euro 26, ITIC oraz legitymacje doktoranckie.
 9. Zasady zakupu i realizacji karnetów, kart podarunkowych, biletów konkursowych i zbiorowych oraz wejściówek czy innych form sprzedaży i dystrybucji będą określone osobnymi przepisami dostępnymi na www.bilety.biblioteka.piotrkow.pl
 10. Kino Piksel dopuszcza możliwość rezerwacji miejsc.
   

Repertuar

 1. Repertuar Kina dostępny jest na stronie https://biblioteka.piotrkow.pl/kino-piksel.
 2. Kino nie ponosi odpowiedzialności za repertuar dostępny na innych zewnętrznych stronach internetowych, publikowany w środkach masowego przekazu lub innych materiałach i miejscach, na które Kino Piksel nie ma wpływu.
 3. Godziny rozpoczęcia seansów określone w repertuarze, cennikach oraz innych reklamach i ofertach Kina Piksel w środowisku web bądź na plakatach czy ulotkach mogą ulec zmianie ze względu na materiały reklamowe emitowane przed seansem.


Zwroty i reklamacje

 1. Jeżeli w czasie projekcji nastąpiła przerwa dłuższa niż 15 minut lub opóźnienie w rozpoczęciu seansu jest dłuższe niż 30 minut, widz ma prawo do zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet lub do jego zamiany na inny seans.
 2. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności powodujących konieczność dokonania zmian w bieżącym repertuarze lub konieczność odwołania seansu, kasa Kina Piksel dokonuje zwrotu pieniędzy za zakupione bilety, w dniu seansu do godz. 20.00 lub w następnym dniu roboczym.
 3. Zwrot biletu zakupionego w kasie Kina Piksel, ale niewykorzystanego, można dokonać najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem seansu. Zwrot środków może nastąpić w formie przekazania biletu na inny seans bądź w formie gotówkowej. Warunkiem dokonania zwrotu jest okazanie biletu.
 4. Zwrotu zakupionego, ale niewykorzystanego biletu nabytego w ramach sprzedaży on-line tzw. Eurobilet, można dokonać zgodnie z zapisami stosownego regulaminu elektronicznej sprzedaży biletów.
 5. Bilety pochodzące z akcji promocyjnych i konkursowych oraz zakupione karnety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Kino Piksel usług należy zgłaszać do dyrektora Mediateki 800-lecia. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

ZAŁĄCZNIKI:


 

Mediateka 800-lecia

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Ikona facebook-a.   Ikona twitter-a.   Ikona instagram-a.   Ikona youtube-a.   Ikona tiktok-a.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardodowego      biblioteka narodowa      Instytut książki      Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa       politechnika częstochowska    centrum nauki kopernik    Link do depozytu bibliotecznego.        Link do stowarzyszenia SPIN      Link do Polskiego Związku Bibliotek.