Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTNIKÓW KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTNIKÓW KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH

§ 1
WYPOŻYCZENIA CZYTNIKÓW

1.    Wypożyczenia czytnika książek elektronicznych (e-booków) w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 (Mediateka 800-lecia) mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają ważną kartę Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim i nie mają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
2.    Czytelnik może wypożyczyć czytnik e-book tylko osobiście.
3.    Czytelnik może wypożyczyć jeden czytnik na okres trzech miesięcy z możliwością trzykrotnego przedłużenia terminu zwrotu na kolejny okres, o ile nie został zamówiony przez innego Czytelnika.
4.    Przy wypożyczaniu czytników korzystający zobowiązany jest do:
a.    okazania dowodu osobistego;
b.    podpisania oświadczenia, które jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5.    Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan czytnika przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
6.    Czytelnik wypożyczający czytnik nie może usuwać jego zawartości oraz ingerować w jego oprogramowanie.
7.    Czytelnik ma prawo korzystać z bibliotecznego czytnika i wgranych na nim plików tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Czytelnik nie jest uprawniony do:
a.    rozpowszechniania wgranych na czytniku e-booków w całości lub we fragmentach,
b.    modyfikowania treści e-booków,
c.    komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania ich do Internetu,
d.    udostępniania czytnika e-booków innym osobom.
8.    Czytelnik może wgrać do pamięci czytnika dowolne e-booki zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych na to pozwoleń i licencji. W chwili zwrotu urządzenia do Biblioteki, wszystkie wgrane przez Czytelnika pliki muszą być usunięte.
9.    Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytnikach przez użytkowników.
10.    Zwrotu wypożyczonego czytnika może dokonać wyłącznie Czytelnik, który go wypożyczył.
11.    Czytelnik ma obowiązek oddać czytnik wraz z akcesoriami w stanie takim, w jakim go wypożyczył.
12.    Przy zwrocie czytnika bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzić jego stan fizyczny jak również to, czy całość wypożyczonego zestawu jest kompletna.

§ 2
OPŁATY I ODSZKODOWANIA

1.    Za przetrzymanie czytnika ponad ustalony termin, MBP pobiera opłaty w kwocie 2,00 zł za każdy dzień po terminie zwrotu.
2.    W przypadku zagubienia lub zniszczenia, czy niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia z innych przyczyn, Czytelnik zobowiązuje się zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości:
a.    500,00 zł za czytnik,
b.    20,00 zł za pokrowiec,
c.    10,00 zł za kabel kompatybilny z czytnikiem.
3.    W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika, Czytelnik zobowiązuje się pokryć koszty jego naprawy, a w przypadku niemożności jej dokonania - do zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w § 2 pkt 2.
4.    Opłaty i odszkodowania, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 powinny zostać uregulowane w dniu zwrotu, a w przypadku zagubienia lub zniszczenia, najpóźniej po upływie terminu wypożyczenia.
5.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3.
2.    Dane osobowe Czytelników gromadzone i przechowywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych
z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
3.    Podanie danych osobowych do karty zapisu i potwierdzenie ich własnoręcznym podpisem jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych.
4.    Podpisując zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Czytelnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w § 3 pkt 2.
5.    Po upływie 3 lat od zaprzestania korzystania z usług Biblioteki konto czytelnika zostanie zlikwidowane, a dane osobowe usunięte
z bazy danych i kartoteki. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy Czytelnik nie ma na koncie żadnych zaległości.

ZAŁĄCZNIKI:


 

SOWA Piotrków                 wolne lektury 

 

legimi                 empik go


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardodowego                 biblioteka narodowa

 

Instytut książki                 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

politechnika częstochowska

 

 

Mediateka 800-lecia

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3,

97-300 Piotrków Trybunalski
 


 

Ikona facebook-a.   Ikona twitter-a.   Ikona instagram-a.   Ikona youtube-a.   Ikona tiktok-a.